Özel Öğrenci

T.C

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ ÖZEL ÖĞRENCİ KABULÜ VE BAŞVURU

 DEĞERLENDİRME ESASLARI

Özel Öğrenci Kabulü

2014

     1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olan veya başvurduğu eğitim-öğretim yılında mezun olabilecek öğrencilerden, belirli bir konuda bilgilerini arttırmak isteyenler, ilgili Ana Bilim / Ana Sanat Dalı Başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
     2) Özel öğrenci statüsüne kabul edilenler öğrencilik haklarından yararlanamazlar (öğrenci kimliği verilmez, askerlik işlemleri yürütülmez).
     3) Özel öğrenciler, asıl öğrenciler gibi üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadır.
     4) Özel öğrenciler en fazla 30 AKTS değerinde lisansüstü ders alabilirler.
     5) Özel öğrencilere herhangi bir diploma veya unvan verilmez. Ancak kendilerine izledikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge ve özel öğrenci olduklarına dair bir belge verilebilir.
     6) Bir programda özel öğrencilik süresi en fazla 2 yarıyıldır.
     7) Özel öğrenci Kontenjanları Enstitü Kurullarınca belirlenir.

(29.05.2014 tarih 07/73 sayılı Dumlupınar Üniversitesi Senatosu Kararı)

     8) Özel öğrenciler daha sonra herhangi bir lisansüstü programa kayıt oldukları takdirde özel öğrenci iken almış ve başarılı olmuş oldukları dersleri ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile saydırabilir.
     9) Özel öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler.
   10) Araştırma Görevlileri özel öğrenci olamazlar.
   11) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.
   12) Özel öğrenci başvuruları, normal öğrenci alımlarının yapıldığı başvuru takviminde belirlenen süre içinde alınır.
   13) Özel öğrenci başvurusunda bulunanların öğrenci olarak herhangi bir disiplin cezası almamış olması gereklidir.
   14) Birden çok programa özel öğrenci başvurusu yapılamaz.
   15) Herhangi bir lisansüstü programa kayıtlı kişiler özel öğrenci olamazlar.

Özel Öğrenci Başvurularının Değerlendirmesi

   16) Özel öğrencilerin alım değerlendirmesi herhangi bir not düzeyi aranmaksızın yüksek lisans programına başvuranlar için lisans, doktora programına başvuranlar için yüksek lisans transkript notu alınarak hesaplanır ve başarı sıralaması 4’lük not sistemine dönüştürülerek yapılır.
   17) Bu esaslarda belirtilmemiş olan hususlarda yetki Enstitü Yönetim Kurulu’ndadır.
   18) Bu esaslar Dumlupınar Üniversitesi Senatosu’nun onayından itibaren geçerlidir.

(28.11.2013 tarih 18/181 sayılı Dumlupınar Üniversitesi Senatosu Kararı)

Son Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2017, Perşembe