Yatay Geçiş Yönergesi

T.C

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KABUL VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yapılacak geçişler ile diğer yatay geçişlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yapılacak geçişler ile diğer yatay geçişlere ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12. 17 nci maddesi ile Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a)      ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş diğer sınavları,

b)     Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili Enstitünün Enstitü Yönetim Kurulunu,

c)      AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

d)     EABD: Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığını,                                                                

e)   Senato: Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

f)   Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından Tezli Yüksek Lisans Programlarına Geçiş

Geçişler

MADDE 5 - (1) Öğrenci kayıtlı olduğu tezsiz programdan, aynı ismi taşıyan veya Enstitü Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen tezli programa geçiş yapabilir.

(2)     Bir tezli yüksek lisans programına geçiş yapılabilmesi için bu programa ilgili yılda öğrenci alınmış olması gerekir.

(3)     Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş başvurulan yılda iki defa akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

Geçiş koşulları

MADDE 6 - (1) Üniversitenin tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapmak isteyen bir öğrencinin, kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programı müfredatında yer alan tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur. Ancak, dönem projesi dersini alma ve/veya başarma şartı aranmaz.

(2)    Öğrencinin, kayıtlı olduğu tezsiz programda AGNO’sunun 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir.

(3)    Tezli yüksek lisans programına geçiş yapacak öğrencinin ALES’ten, başvurduğu programın puan türünde en az 55 alması ve bunu belgelemesi gerekir.

İntibak

MADDE 7 - (1) Tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programında almış olduğu dersler EABD kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(2)    Ders intibakı yapıldıktan sonra EABD kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin, tezli yüksek lisans programına ilişkin dersler alması istenebilir.

Öğrenim süresi

MADDE 8 - Tezsiz programdan tezli programa geçiş yapan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre öğrenim süresi hesabına katılır.

Öğrenim ücreti

MADDE 9 - Tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci programın normal öğrenim süresini aşması halinde öğrenci katkı payını öder.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programlarından Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Geçiş

 

Geçişler

MADDE 10 - (1) Öğrenci kayıtlı olduğu tezli programdan, aynı ismi taşıyan veya Enstitü Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen tezsiz programa geçiş yapabilir.

(2)    Bir tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapılabilmesi için bu programa ilgili yılda öğrenci alınmış olması gerekir.

(3)    Tezli yüksek lisans programlarından tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş başvuruları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(4)    Tezli yüksek lisans programından mezun olmuş bir öğrenci tezsiz yüksek lisans programına geçiş başvurusunda bulunamaz.

Geçiş koşulları

MADDE 11 - (1) Üniversitenin tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş yapmak isteyen bir öğrencinin, kayıtlı olduğu tezli yüksek lisans programı müfredatında yer alan tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur. Ancak, tez yönetimi dersini alma ve/veya başarma şartı aranmaz.

(2)      Öğrencinin, kayıtlı olduğu tezsiz programda AGNO’sunun 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekir.

İntibak

MADDE 12 - (1) Tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapan öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu tezli yüksek lisans programında almış olduğu dersler EABD kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(2) Ders intibakı yapıldıktan sonra EABD kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin, tezsiz yüksek lisans programına ilişkin dersler alması istenebilir.

Öğrenim süresi

MADDE 13 - Tezli programdan tezsiz programa geçiş yapan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre öğrenim süresi hesabına katılır.

Öğrenim ücreti

MADDE 14 - Tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci, ilgili programda alacağı ders ve uygulamalar için öngörülen öğrenim ücretini öder.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Yatay Geçiş Esasları

Geçişler

MADDE 15 - (1) Öğrenci kayıtlı olduğu programdan, aynı ismi taşıyan veya Enstitü Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen programa yatay geçiş yapabilir.

(2) Bir programa yatay geçiş yapılabilmesi için bu programda kayıtlı öğrencilerin olması gerekir.

(3) Yatay geçiş başvuruları Ağustos ve Ocak aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

 

Geçiş koşulları

MADDE 16 - (1) Enstitünün ya da başka bir yükseköğretim kurumunun bir lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış ve aldığı derslerin tamamından başarılı olmuş öğrenciler, ilgili EABD kurulunun önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla yatay geçiş yapabilirler.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında, DPÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen normal öğrenim süresinin son yarıyılında yatay geçiş yapılamaz.

(3) Doktora veya Sanatta Yeterlik programlarında, DPÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen normal öğrenim süresinin son iki yarıyılında yatay geçiş yapılamaz.

(4) Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin bulundukları programlarda, yüksek lisans için en az 3.00, doktora programları için en az 3.25 AGNO’ ya sahip olması gerekir.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilerek tüm derslerini başarı ile tamamlamış ve AGNO’ su en az 3,00 olan öğrenci, üçüncü yarıyılından itibaren aynı programın tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

İntibak

MADDE 17 - (1) İlgili enstitünün lisansüstü programına yatay geçiş yapan öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu lisansüstü programında almış olduğu dersler EABD kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yerine sayılabilir.

(2) Ders intibakı yapıldıktan sonra EABD kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin, ders/dersler alması istenebilir.

Öğrenim süresi

MADDE 18 - Lisansüstü programa yatay geçiş yapan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre öğrenim süresi hesabına katılır.

Öğrenim ücreti

MADDE 19 - Lisansüstü programına yatay geçiş yapan öğrenci, programın normal öğrenim süresini aşması halinde öğrenci katkı payını öder.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 - Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

 

Yürürlük

MADDE 21 - Bu Yönerge Senatodan geçtiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 22 - Bu Yönerge Rektör tarafından yürütülür.

 

(06.01.2015 tarih 01/03 sayılı Dumlupınar Üniversitesi Senatosu Kararı)

Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2015, Salı